Pri tehnološkom procesu galvanizacije u organizaciji Gold vrši  se kontinuirana obrada otpadnih voda i zraka. Rješavanju  ovog   problema pristupili smo već i pri samom odabiru kemikalija koje koristimo.Kemikalije  s kojima radimo su ekološki prihvatljive,i od renomiranih proizvođača te ne sadrže cijanide i kompleksante.

 

Proces obrade otpadnih voda u potpunosti je automatiziran te se sastoji od neutralizacije kiselo- alkalnih voda, redukcije kromata te taloženja hidroksid metala u obliku galvanskog mulja kojeg filtriramo kroz filter prešu te dobiveni tzv. filter kolač zbrinjavamo sukladno zakonskim odredbama i propisima.

 

            Kontinuirana obrada zraka vrši se na način da se putem ventilacijskog sustava prikupljaju sve hlapive komponente (pare) te se odvode u centralnu jedinicu ( skraber) gdje se neutraliziraju ispiranjem te kao takve puuštaju u atmosferu. Pare koje se oslobađaju prikupljaju se na dvije razine: prva razina je na samim kadama gdje se hvataju teže pare te druga razina na kojoj se prikupljaju zaostale lakše hlapive pare. Tako obrađeni zrak koji se ispušta u atmosferu podliježe svim zakonskim propisima i regulativama.